MiT 3

แผนการศึกษาสำหรับการลงทะเบียน

แผนการศึกษา

 

โครงสร้างหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2559

โครงสร้างหลักสูตรอย่างย่อ
โครงสร้างหลักสูตรละเอียด (มคอ. 2)

 

Go to top