โครงสร้างหลักสูตรปี 2559

โครงสร้างหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2559

โครงสร้างหลักสูตรอย่างย่อ
โครงสร้างหลักสูตรละเอียด (มคอ. 2)

 

Last modified on Wednesday, 28 August 2019 16:56

Download attachments:
  • (448 Downloads)

Media

Go to top