Easy to starts

เปิดรับสมัคร

บุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท ประจำปี 2559 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 58 - 31 ม.ค. 59 และรอบที่ 2 ภายในเดือนพฤษภาคม

ดูรายละเอียด
Forum Support

โครงการพี่ชวนน้อง

แนะแนวการเรียนต่อในระดับป.โทสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยโครงการพี่ชวนน้อง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง จะเลือกแผน ก. หรือ ข. หัวข้อวิจัยทางด้านใด อาจารย์ที่ปรึกษาท่านใด

อ่านรายละเอียด

Great docs & support

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

แหล่งรวมเอกสาร พร้อมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

อ่านรายละเอียด

คำนิยมจากศิษย์เก่า

MIT เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของ ม.อ. นักศึกษาที่จบมามีคุณภาพและอีกเหตุผลคือเป็นสาขาที่ตนเองชอบ มีความถนัด ตรงกับงานที่ทำและสามารถนำความรู้ที่เรียนมาพัฒนางานที่ทำได้...

s1กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

ได้รับความรู้ใหม่จากการทำวิทยานิพนธ์ ทำให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และวุฒิการศึกษาที่ได้รับสามารถเป็นใบเบิกทางในการประกอบอาชีพอาจารย์ซึ่ง เป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ในชีวิต

s2สุดา สุวรรณชาตรี
อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นักศึกษาดีเด่น

สุดา สุวรรณชาตรี

สุดา สุวรรณชาตรี

ธิรดา ยงสถิตศักดิ์

ธิรดา ยงสถิตศักดิ์

นรงค์วิทย์ บุญยังดำรง

นรงค์วิทย์ บุญยังดำรง

พิเชฐ สุวรรณโณ

พิเชฐ สุวรรณโณ

ทิตยา จันทร์สุข

ทิตยา จันทร์สุข

ศุภมิตร ธัมมิกะกุล

ศุภมิตร ธัมมิกะกุล

ธภัทร ชัยชูโชค

ธภัทร ชัยชูโชค

สุรชัย ชัชวาลย์

สุรชัย ชัชวาลย์

กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน

กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน

Go to top